• Harp hire North Wales
 • Harp hire North Wales
 • Telynau Tandderwen Harps for hire in North Wales
 • Telynau Tandderwen Harps for hire in North Wales
 • Harp hire North Wales
 • The harp centre of North Wales
 • Harps for hiring
 • The harp centre of North Wales
 • Harp hire North Wales
 • The harp centre of North Wales
 • Telynau Tandderwen Harps for hire in North Wales
 • Harp hire North Wales
Telynau i’w Llogi

Angen cymorth?

Cysylltu â ni?

Llogi Telynau yng Ngogledd Cymru

Dosbarthwyr Telynau i'w Llogi wedi ein lleoli yng Ngogledd Cymru. Rydym yn darparu telynau yn cynnwys yswiriant am gyfraddau misol cystadleuol iawn. 

Telynau o'r Ansawdd Orau i'w Llogi 

Telynau gwerin gyda phedal neu lifer, sydd wedi eu lleoli yn ein Canolfan Llogi Telynau newydd yng Ngogledd Cymru.  

Cwmni newydd sefydlu ydym ni sy'n cynnig gwasanaeth cynnes, cyfeillgar a gonest i chi a hynny yn ddwyieithog. Credwn mai dyma'r cwmni annibynnol cyntaf yng Ngogledd Cymru i logi a darparu asiantaeth delynau sy'n llogi telynau nad ydych chi'n eu defnyddio.   

Byddwn yn falch o dderbyn unrhyw ymholiad dros y ffôn neu trwy e-bost, ac mae croeso i chi drefnu apwyntiad er mwyn i ni gael rhoi gofal a sylw i chi.  

Ein Telynau  

Ymysg ein cyflenwad personol o delynau, mae gennym Delynau Gwerin Carmac 34 Tant â Lifer ar gael i'w llogi am dymor hir neu dymor byr yn ôl eich anghenion chi.

Rydym yn baord hefyd i rentu telyn nad ydych chi'n ei defnyddio hefyd 

Fe ddown o hyd i gleient addas pe baech chi eisiau llogi telyn am dymor byr neu dymor hir. 

Ein nod syml yw sicrhau bod darpar gwsmeriaid, y cyhoedd a thiwtoriaid yn cael digon o delynau i fodloni eu hanghenion unigryw eu hunain. Rydym yn cynorthwyo gyda'r dosbarthu, yr yswiriant a'r cytundebau. Rydym yn sylweddoli fod anghenion plant yn amrywio, a gallai cyfnod yr arddegau neu lwybrau academaidd y brifysgol olygu bod eich plentyn yn rhoi'r gorau i gael gwersi telyn, ac efallai y bydd gennych delyn bedal neu lifer na fydd yn cael ei defnyddio mwyach. Gallai'r delyn hon greu incwm i chi ac yna, gael ei dychwelyd yn ddiogel i'ch cartref pan fyddwch ei heisiau unwaith eto.   

Gallai'r incwm ychwanegol hwn fod yn ddefnyddiol! Mae galw mawr am delynau lifer a phedal hefyd.  

Athrawon y Delyn  

Rydym yn ymwybodol fod gan rhai athrawon telyn, ysgolion cerdd eu cyflenwad eu hunain o delynau i'w llogi i'w disgyblion. Efallai y bydd gan un o'r athrawon hynny delynau sydd heb eu llogi ac yn aros yn segur, ac felly rydym yn awyddus i gysylltu a chydweithio gydag athrawon telyn er mwyn rhwydweithio a sicrhau ein bod yn cysylltu a'r cleient fyddai'n awyddus iawn i logi eich telynau. Yn wir, efallai y bydd ar rai o'ch myfyrwyr chi angen llogi telyn eu hunain.   

Athrawon y Delyn, Ysgolion a'r Cyhoedd  

Yn amlwg, rydym yn ymdrin ag ymholiadau gan athrawon telyn, ysgolion cerdd a'r cyhoedd neu rieni. Rydym yn croesawu unrhyw ymholiadau newydd ac yn sicrhau bod ein gofal o gwsmeriaid i'w weld yn glir yn y gwasanaeth a gewch gennym. Trwy hyn cawn berthynas waith wych a dyma ein strategaeth fusnes tymor hir.  

Sut i ddod o hyd i ni?  

Rydym mewn lleoliad canolog yng ngogledd cymru, funudau o Abergele, oddi ar yr A55. Gweler y dudalen gyswllt. 

Busnes Teuluol  

Busnes teuluol ydym ni ac rydym yn deall anghenion telynorion ac mewn sefyllfa dda i gynghori ynglyn â'r dewis sydd ar gael a'u haddasrwydd i'ch plentyn chi.  

Ein nod yn y pen draw yw sicrhau fod pob plentyn sy'n dewis astudio'r delyn yn gallu cael mynediad rhwydd at delyn.  

Mae Telynau Tandderwen Harps, gwasanaeth llogi telynau yn cynnig ffordd hawdd, hygyrch a fforddiadwy i'r defnyddiwr allu sicrhau fod gan blentyn delyn yn y cartref, a thrwy hynny ei fod yn cael defnydd da ohoni, yn datblygu ac yn gwneud cynnydd da. Rydym yn gwybod bod nifer o athrawon y delyn yn croesawu'r busnes newydd hwn ac edrychwn ymlaen at gydweithio â nhw ac adnabod eu hanghenion. Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi ein helpu i sefydlu'r fenter gyffrous hon.